Šperos.lt > Teisė > Darbo teisė > Darbo teisės šperos
Darbo teisės šperos

(3 darbai)

Darbo teisė (10)Darbo teisė. Darbo teisės subjektas. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė atsakomybė. Kolektyvinis darbo ginčas. Teisė. Teisės norma. Teisės šaltinis. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas. Skaityti daugiau
Darbo teisė (13)Darbo teisės sąvoka, jos atribojimas. Darbo teisės objektas, reguliavimo metodas. Darbo teisė, darbo įstatymas ir darbo teisės mokslo sistema. Darbo teisės principų sąvoka, reikšmė. Darbo teisės šaltinių sąvoka, ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė darbo teisėje. Poįstatyminiai aktai kaip darbo teisės šaltinis. Lokalinės darbo teisės normos. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Bendrosios ir specialiosios darbo teisės normos. Kolizijų tarp Lietuvos Respublikos (LR) ir užsienio valstybių darbo įstatymų sprendimas darbo teisėje. Įstatymų ir teisės analogijos taikymas darbo teisėje. TDO konvencijos ir rekomendacijos. Darbuotojo samprata. Darbdavio samprata. Profsąjungų steigimas ir registravimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profsąjungų santykiai su darbdaviais, profsąjungų teisės darbo įstatymų taikymo ir jų laikymosi priežiūros srityse. Darbo tarybos. Darbuotojų kolektyvo teisinis statusas. Europos darbo tarybos. Darbo teisinio santykio sąvoka, turinys ir skirtumai nuo administracinių, civilinių ir kitų teisinių santykių. Įdarbinimo teisiniai santykiai. Nelegalaus darbo samprata. Bedarbio samprata. Kolektyvinės sutarties esmė ir reikšmė. Kolektyvinių sutarčių sudarymo ir keitimo tvarka. Kolektyvinės sutarties šalys ir turinys. Kolektyviniai darbo ginčai. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties reikšmė, jos skirtumas nuo civilinių sutarčių. Darbo sutarties šalys, forma, turinys, sudarymo tvarka. Darbo sutartis su asmenimis, neturinčiais 16 metų darbo sąlygų pakeitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikacija. Papildamos garantijos kai kurioms kategorijoms darbuotojų atleidimo iš darbo atveju. Išeitinė išmoka atleidžiant iš darbo. Atleidimo iš darbo įforminimas ir atsiskaitymas su atleidžiamuoju darbuotoju. Terminuotos darbo sutarties sąvoka ir ypatumai. Laikinosios darbo sutarties sąvoka ir ypatumai. Antraeilių pareigų sutarties sąvoka ir ypatumai. Darbo sutarties su namudininkais sąvoka ir ypatumai. Patarnavimo sąvoka ir ypatumai. Papildomas darbas. Darbo laiko sąvoka. Darbo dienos ir darbo savaitės trukmė. Darbo laiko režimas. Darbo laiko apskaitos rūšys. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Darbo ir poilsio reguliavimo ypatumai atskirose ūkio šakose. Transporto įmonėse. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Atostogų rūšys, teisė į atostogas, atostogų suteikimo tvarka. Darbo ir poilsio laiko lengvatos asmenims, kurie mokosi. Darbo užmokesčio sąvoka, darbo užmokesčio garantijos, mokėjimo terminai ir tvarka. Darbo užmokesčio mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, už viršvalandinį ir nakties darbą. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai ir dydžio ribojimas. Streikas. Garantinių išmokų ir priemokų sąvoka ir rūšys. Tarnybinė komandiruotė. Prastova. Prastovos laiko apmokėjimas. Kompensacinės išmokos. Darbo drausmės sąvoka, teisinis reguliavimas. Drausminės atsakomybės rūšys. Drausminės nuobaudos, jų skyrimo taisyklės. Ribotoji darbuotojų materialinė atsakomybė. Visiškos darbuotojų materialinės atsakomybės samprata ir sąlygos. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbdavių materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Bendrosios darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės, darbdavio atsakomybė už jų pažeidimą. Motinystės sauga. Specialios nepilnamečių, invalidų bei kitų mažesnio darbingumo asmenų darbo apsaugos taisyklės ir jiems taikomos lengvatos. Nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimas ir apskaita. Individualių darbo ginčų sąvoka, juos nagrinėjantys organai. Individualių darbo ginčų nagrinėjimas ikiteisminėse stadijose. Darbo ginčų nagrinėjimo teismuose ypatybės. Darbo ginčai dėl darbo sutarties. Terminai darbo teisėje. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Darbo įstatymų laikymosi priežiūros ir kontrolės organų sistema. Skaityti daugiau
Darbo teisė (22)Įsidarbinimo garantijos Lietuvos respublikoje ir kai kurie apribojimai. Nušalinimo nuo darbo tvarka ir atvejai. Darbo sutarties sudarymo tvarka bei sutarčių registravimo taisyklės. Darbo sutarties nutraukimas kai nėra darbuotojo kaltės atvejai ir tvarka. Darbuotojų skaičiaus sumažinimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų atstovų sąvoka jų teisės ir pareigos. Terminų bei ieškinio senaties sąvoka ir rūšys, a)bendri ir sutrumpinti ieškininės senaties terminai. Kolektyvinių darbo ginčų sąvoka, rūšys, sudarymo tvarka ir terminai. Streiko įmonėje teisinis reguliavimas. Įdarbinimo sąvoka, jo institucijos ir reikalavimai. Rangos sutarties sąvoka, dalykas ir kiti reikalavimai atliekant darbą pagal rangos sutartį. Darbo sutarties vykdymo atvejai ir tvarka. Nelegalus darbas. Darbo sutarties pasibaigimo atvejai ir tvarka. Darbo sutarties nutraukimo apribojimų ir garantijų bei pirmenybių taikymo atvejai. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo atvejai ir tvarka. Įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai, atvejai ir tvarka. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Darbo sutarties nutraukimo darbdavio bankroto atveju ir reorganizuojant įmonę. Bei darbo sutarties prieštaravimo įstatymas pašalinimo tvarka. Išeitinių išmokų dydžiai ir atsiskaitymo su atleidžiamuoju darbuotoju tvarka. Kasmetinės atostogos, jų suskirstymas ir suteikimo tvarka bei terminai. Garantijos ir kompensacijos. Viršvalandiniai darbai ir jų apribojimo atvejai. Darbo laikas. Tikslinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka ir terminai. Darbo užmokesčio sąvoka, apmokėjimo atvejai ir tvarka. Išskaitos iš darbo užmokesčio ir jų apribojimų atvejai. Darbo drausmės sąvoka, drausminių nuobaudų rūšys, jų skyrimo tvarka ir terminai. Šiurkštaus darbo pažeidimo atvejai. Darbo ginčų sąvoka, ginčų nagrinėjimo organai, sudarymo tvarka terminai. Darbo ginčų nagrinėjimo teismuose atvejai, tvarka, terminai, tame tarpe dėl darbo sutarties. Darbo bylų nagrinėjimo ypatumai. Laikinosios paslaugos priemonės (pareiškus ir nepareiškus ieškinio). Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau