Šperos.lt > Teisė > Darbo teisė > Darbo teisės namų darbai
Darbo teisės namų darbai

(19 darbai)

Darbo apmokėjimas (5)Įvadas. Darbo užmokestis. Pagrindiniai teisiniai darbo užmokesčio požymiai. Darbo užmokesčio funkcijos. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Darbuotojų skatinimas. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka. Kompensacinės išmokos. Garantijos. Garantinės išmokos ir kitos garantijos. Garantinio fondo mokamos išmokos. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinių sutarčių vykdymo atvejai bei neįvykdymo teisinės pasekmėsR - 10 tema. Įvadas. Darbo ir civilinių sutarčių samprata. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties sąlygų rūšys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Šalių sulygtos kitos darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Papildomų darbo sutarties sąlygų keitimas. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbą. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Perkėlimas vietoje atleidimo. Nušalinimas nuo darbo. Civilinės sutarties vykdymas. sutarties vykdymo principai. Sutarčių vykdymo tvarka. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Atsakomybę už sutarčių neįvykdymą naikinančios sąlygos. Teisminės praktikos pavyzdys. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo jėgos laisvas judėjimas Europos Sąjungoje (ES): sąsaja su darbo rinkaĮvadas. Laisvas darbuotojų judėjimas: teisiniai aspektai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir darbo rinka. Išvada. Skaityti daugiau
Darbo kodeksas — pagrindinis darbo teisės šaltinisĮvadas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės sisteminimas. Darbo kodekso atsiradimas. Darbo kodeksas. Darbo kodekso pirma dalis - Bendrosios nuostatos. Darbo kodekso antra dalis - Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo kodekso trečia dalis - Individualūs darbo santykiai. Išvados. Praktinė dalis: klausimai. Praktinė dalis: atsakymai. Skaityti daugiau
Darbo laiko teisinis reglamentavimasĮvadas. Darbo laikas. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko režimas ir apskaita. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas įmonėje ar namuose. Darbas naktį. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (10)Darbo sutarties sąvoka, šalys, sudarymas ir nutraukimas. Darbo sutarties sąvoka, rūšys. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo kaltės. Darbo drausmės pažeidimo samprata. Darbo sutarties nutraukimas iš anksto neįspėjus darbuotojo. Drausminės nuobaudos skyrimas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Praktinė užduotis. Atsakymas. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimo pagrindai (2)Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimas. Byla nr1. Ieškinio antraštė. Ginčo esmė. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas bei atsiliepimo į kasacinį skundą pagrindas. Teisėjų kolegija konstatavo. Nutarimas. Byla nr2. Ieškinio antraštė. Teisėjų kolegija nustatė. Teisėjų kolegija konstatuoja. Nutarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (9)Darbo sutartis, jos sudarymas. Kas yra darbo sutartis? Darbo sutarties turinys. Kas yra būtinosios darbo sutarties sąlygos? Pateikite pavyzdžių. Darbo sutarties papildomos sąlygos. Išvardinkite 6 kriterijus, kuriais remiantis draudžiama atsisakyti priimti į darbą: Kokios galimos pasekmės darbdaviui jei jis neteisėtai atsisako priimti asmenį į darbą ? Nelegalus darbas. Koks darbas nelaikomas nelegaliu darbu? Kada po darbo sutarties sudarymo darbuotojas gali pradėti dirbti? Kokia forma turi būti sudaryta darbo sutartis? Kokiais atvejais privalomas ir kokiais atvejais neprivalomas darbo sutarčių. Registravimas darbo sutarčių registravimo žurnale? Kas atsako už tinkamą darbo sutarties sudarymą? Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį, privalo supažindinti darbuotoją. Kas yra darbo tvarkos taisyklės? Parinkite teisingą atsakymą. Sudarius darbo sutartį, galima pradėti dirbti. Išvardinkite darbo sutarties prielaidas. Kokius dokumentus būtina pateikti įsidarbinant ir kokių galima reikalauti papildomai? Kokių dokumentų turi pareikalauti darbdavys, priimdamas į darbą asmenį nuo 14 iki 16 metų? Kas yra išbandymo terminas? Kokia galima išbandymo termino trukmė? Kokie laikotarpiai neįskaitomi į išbandymo terminą? Išvardinkite tris atvejus, kada priimant į darbą išbandymo terminas nenustatomas. Ar darbdavys gali nutraukti darbo sutartį, jei nepasibaigė išbandymo terminas? Jei taip, kokia forma būtina įspėjimui ir prieš kiek laiko reikia įspėti atleidžiamą darbuotoją? Ar darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį, jei dar nepasibaigė išbandymo terminas? Jei taip, kokia forma būtina pareiškimui ir prieš kiek laiko reikia įspėti darbdavį? Darbo sutartis. Darbo sutarčių registravimo žurnalas. Skaityti daugiau
Darbo teisės santykis su kitomis teisės šakomis (2)Įvadas. Teisės sistema. Darbo teisė ir jos vieta teisės sistemoje. Darbo teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Darbo teisė ir Civilinė teisė. Darbo teisė ir Administracinė teisė. Darbo teisė ir Valstybės tarnybos teisė. Darbo teisė ir Socialinės apsaugos teisė. Darbo teisė ir Baudžiamoji teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės šaltiniai: sąvoka, rūšysĮvadas. Darbo teisės šaltinių sąvoka. Darbo teisės šaltinių rūšys. Darbo įstatymų galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (8)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Terminuotosios darbo sutartys. Kolektyvinės darbo sutartys. Sutarties šalys. Bendrosios nuostatos. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Personalo dokumentų bankas. Pareiginės instrukcijos. Personalo įsakymai. Priėmimas į darbą. Darbuotojo perkėlimas į kitas pareigas. Darbuotojo atleidimas. Atskaitomybė personalo srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimasĮvadas. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. I dalis. Bendrosios nuostatos. I skyrius. Įstatymo paskirtis, pagrindinės sąvokos, įstatymo taikymas. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. 3 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. III skyrius. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėje. 14 straipsnis. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. IV skyrius. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Pirmasis skirsnis. Darbdavių teisės ir pareigos. 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Antrasis skirsnis. 33 straipsnis. Darbuotojo pareigos. II dalis. Atskirų darbuotojų grupių saugos ir sveikatos garantijos. V skyrius. Jauni asmenys, moterys, invalidai. 36 straipsnis. Jaunų asmenų darbas. 37 straipsnis. Motinystės sauga. 38 straipsnis. Dirbančių invalidų saugos ir sveikatos garantijos. III dalis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Pagrindinės pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas bei jų tyrimą nuostatos. VI skyrius. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. 39 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. VII skyrius. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. 42 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų klasifikavimas. IV dalis. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus. 46 straipsnis. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Materialinė darbuotojų atsakomybėĮvadas. Materialinės atsakomybės atsiradimas ir jos rūšys. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas, žalos išieškojimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Nušalinimas nuo darbo (3)Apibrėžimas. Nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam tikrų institucijų iniciatyva. Nušalinimas tam įgaliotų institucijų pasiūlymu. Nušalinimo nuo darbo laikas. Nušalinimas nuo darbo ir apmokėjimas. Ginčai dėl nušalinimo nuo darbo. Skaityti daugiau
Personalo vadybos teisiniai aspektaiDarbuotojų teisės ir pareigos. Pagrindiniai įstatymai, reguliuojantys darbo santykius. Teisinis diskriminacijos reguliavimas Lietuvoje. Darbo sutarties pasirašymas. Darbo santykių transformacija. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų teisės. Skaityti daugiau
Poilsio laiko teisinis reguliavimas (2)Įvadas. Poilsio laiko rūšys. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos pailsėti. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Valstybinėms ir visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Išvados. Skaityti daugiau
Sezoninės ir terminuotos darbo sutarčių analizėSezoninės ir terminuotos darbo sutarčių analizė. Sezoninės ir laikinosios darbo sutarčių samprata. Sezoninės ir laikinosios darbo sutarčių galiojimo sąlygos. Darbai, dirbami sezoninės ir laikinosios darbo sutarties metu. Darbo ir poilsio laiko bei darbo apmokėjimo ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimų, įtaka darbuotojų darbo rezultatams bei saugai ir sveikataiĮvadas. Šio darbo tikslas – susipažinti su pagrindinėmis temos sąvokomis (nelegalus darbas, teisės aktai, darbo teisė, darbo santykiai ir kt.) bei įvertinti nelegalaus darbo, teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimų bei darbdavių atstovų grasinimų ar kitokio psichologinio poveikio įtaką darbuotojų darbo rezultatams bei jų saugai ir sveikatai. Darbo kodeksas. Darbo teisės pažeidimų formos. Teisės aktų (Darbo kodekso) pažeidimai. Priežastys, dėl kurių tenka dažniausiai pažeisti darbo teisės įstatymus. Pažeidimų įtaka darbo rezultatams, saugai bei sveikatai. Pagrindinės priemonės, kurios leistų sumažinti teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimus. Skaityti daugiau
Ūkio teisėŪkio teisės savarankiškas darbas. Darbo sutartis. Sezoninio darbo sutartis. Užsieniečių laikino įsidarbinimo tvarka. Kolektyvinė sutartis. Priedai. Skaityti daugiau