Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo teisė (18)

  Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Darbo teisinių santykių reguliavimo metodas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės norminių aktų klasifikacija. Teisės subjektai. Darbo teisės subjekto atstovavimas. Kolektyvinis atstovavimas. Darbuotojų atstovų teisės kolektyviniame atstovavime. Darbdavių atstovavimas. Kolektyvinė sutartis. Kolektyvinių sutarčių klasifikacija. Kolektyvinių sutarčių turinys. Įmonės kolektyvinės sutartys. Įmonės kolektyvinės sutarties sudarymas ir keitimas. Ginčų tarp kolektyvinės sutarties šalių sprendimas. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančios institucijos. Streikas. Individualūs darbo santykiai. Bedarbiai. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutartie sudarymas. Atvejai priimant į darbą. Išbandymas. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbo vietą.
  Darbo teisė, konspektas(29 puslapiai)
  2006-10-29
 • Darbo teisė (19)

  Kas yra teisės norminis aktas? Kokios jo rūšys? Kokios yra įstatymų rūšys pagal teisinę galią? Apibūdinti įstatymų leidybos proceso stadijas. Išvardinti poįstatyminius aktus. Kas yra teisės pažeidimas? Apibūdinti teisinės atsakomybės rūšis: drausminę, materialinę, administracinę, civilinę ir baudžiamąją. Kas gali būti Seimo nariu? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Kokios sudaromos rinkimų apygardos? Rinkimų rezultatų nustatymas. Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokia pirmininko kompetencija? Kokius teisės aktus jis leidžia? Apibūdinti Seimo sesijas. Išvardinti Seimo įsigaliojimus. Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Lietuvos respublikos Prezidentus? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimus. Kas ir kuriasi atvejais pavaduoja Lietuvos respublikos prezidentą? Kokius teisės aktus leidžia? Kokia Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos Vyriausybės įgaliojimus. Kas steigia ir panaikina ministerijas? Kas joms vadovauja? Administraciniai teritoriniai vienetai Lietuvos respublikoje: apskritys ir savivaldybės. Kas gali būti ir negali būti savivaldybės tarybos nariu? Kokia jų kėlimo tvarka? Kiek turi būti renkama savivaldybės tarybos narių? Apibūdinti rinkimų rezultatų nustatymą. Kokios vietos savivaldos institucijos? Kokia jų kompetencija? Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kas gali būti teisėju? Kokia kompetencija? Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kas sudaro prokuratūros sistemą? Kokia kompetencija? Apibūdinti kolektyvinės sutarties sąvoką. Kas gali būti šalimis? Kas sudaro sutarties turinį? Kokie yra sutarties galiojimo terminai? Kas gali būti darbo teisės subjektais? Apibūdinti juos. Kas gali būti darbuotojų ir darbdavių atstovais? Kaip skaičiuojami terminai? Kokie yra ieškinio senaties terminai? Kas yra darbo sutartis? Kas sudaro darbo sutarties turinį? Kokios yra darbo sutarties sąlygos? Kokie yra darbo apribojimai priimant į darbą? Kokia yra darbo sutarties sudarymo tvarka? Kokius dokumentus turi pateikti darbdaviui asmuo priimant į darbą? Koks išbandymo tikslas? Kam netaikomas? Kokia jo trukmė? Koks laikas neįskaitomas? Kaip nustatomi išbandymo rezultatai? O jeigu darbdaviui netinka tas darbuotojas? O jeigu darbuotojui netinka tas darbas? Kokia terminuotos darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka? Kokia sezoninio darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka? Kokia laikinosios darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka? Kokia antraeilių pareigų darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka? Kokie papildomo darbo įforminimo ypatumai? Kokia yra daro sutarties sudarymo ir nutraukimo su namudininkai tvarka? Kokia darbo sutarties sąlygų pakeitimo tvarka?Kokie laikino darbo sąlygų pakeitimo ypatumai? Kokia darbuotojo nušalinimo nuo darbo tvarka? Apibūdinti darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu tvarką.
  Darbo teisė, konspektas(13 puslapių)
  2006-11-24
 • Darbo teisė (2)

  Darbas. Darbo stažas. Darbo sutartis. Darbo laikas. Darbo užmokestis ir drausmė.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-18
 • Darbo teisė (20)

  Darbo teisė. Darbo teisės reguliavimo metodo požymiai. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Atstovavimas. Terminai. Ieškinio senatis. Darbo stažas. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Darbo sutarčių sąvoka, sąlygos, rūšys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Priimant į darbą būtini dokumentai. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Išbandymo rezultatai. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Išeitinė išmoka. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos. Darbo užmokestis. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Drausminės nuobaudos, jų skyrimo tvarka.
  Darbo teisė, konspektas(14 puslapių)
  2007-03-21
 • Darbo teisė (21)

  Įvadas. Darbo teisės sąvoka, sistema, principai ir metodas. Darbo teisės sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Kolektyvinių darbo santykių subjektai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-03-22
 • Darbo teisė (22)

  Įsidarbinimo garantijos Lietuvos respublikoje ir kai kurie apribojimai. Nušalinimo nuo darbo tvarka ir atvejai. Darbo sutarties sudarymo tvarka bei sutarčių registravimo taisyklės. Darbo sutarties nutraukimas kai nėra darbuotojo kaltės atvejai ir tvarka. Darbuotojų skaičiaus sumažinimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų atstovų sąvoka jų teisės ir pareigos. Terminų bei ieškinio senaties sąvoka ir rūšys, a)bendri ir sutrumpinti ieškininės senaties terminai. Kolektyvinių darbo ginčų sąvoka, rūšys, sudarymo tvarka ir terminai. Streiko įmonėje teisinis reguliavimas. Įdarbinimo sąvoka, jo institucijos ir reikalavimai. Rangos sutarties sąvoka, dalykas ir kiti reikalavimai atliekant darbą pagal rangos sutartį. Darbo sutarties vykdymo atvejai ir tvarka. Nelegalus darbas. Darbo sutarties pasibaigimo atvejai ir tvarka. Darbo sutarties nutraukimo apribojimų ir garantijų bei pirmenybių taikymo atvejai. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo atvejai ir tvarka. Įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai, atvejai ir tvarka. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Darbo sutarties nutraukimo darbdavio bankroto atveju ir reorganizuojant įmonę. Bei darbo sutarties prieštaravimo įstatymas pašalinimo tvarka. Išeitinių išmokų dydžiai ir atsiskaitymo su atleidžiamuoju darbuotoju tvarka. Kasmetinės atostogos, jų suskirstymas ir suteikimo tvarka bei terminai. Garantijos ir kompensacijos. Viršvalandiniai darbai ir jų apribojimo atvejai. Darbo laikas. Tikslinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka ir terminai. Darbo užmokesčio sąvoka, apmokėjimo atvejai ir tvarka. Išskaitos iš darbo užmokesčio ir jų apribojimų atvejai. Darbo drausmės sąvoka, drausminių nuobaudų rūšys, jų skyrimo tvarka ir terminai. Šiurkštaus darbo pažeidimo atvejai. Darbo ginčų sąvoka, ginčų nagrinėjimo organai, sudarymo tvarka terminai. Darbo ginčų nagrinėjimo teismuose atvejai, tvarka, terminai, tame tarpe dėl darbo sutarties. Darbo bylų nagrinėjimo ypatumai. Laikinosios paslaugos priemonės (pareiškus ir nepareiškus ieškinio). Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų teisinis reguliavimas.
  Darbo teisė, špera(45 puslapiai)
  2007-06-12
 • Darbo teisė (23)

  Įvadas. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuota paprastoji darbo sutartis. Termino nustatymas. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Sezoninė darbo sutartis. Laikinojo darbo sutartis. Papildomas darbas. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutarčių rūšys. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-06-21
 • Darbo teisė (24)

  Įžanga. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties keitimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-10-02
 • Darbo teisė (25)

  Parašykite kiek laiko dirbate per a) dieną, b) savaitę ir c) mėnesį (visose darbovietėse, skaičiuojant faktiškai sugaištą laiką būtą darbdavio žinioje). Išanalizuokite: 1) ar darbo teisės norminiuose aktuose nustatyta darbo laiko struktūra teisingai taikoma skaičiuojant jūsų darbo laiką. 2) ar darbo laikas neviršija Darbo kodekse nustatytos trukmės. Apibrėžkite nekonkuravimo susitarimo darbo teisėje esmę ir dabartinę situaciją Lietuvoje.
  Darbo teisė, uždavinys(4 puslapiai)
  2008-09-02
 • Darbo teisė (26)

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti darbo teisę, darbo sutartį ir darbuotojo perkėlimą į kitą darbo vietą. Darbo teisė. Darbo sutartis. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbo vietą. Darbo sutarties keitimas. Laikinas perkėlimas į kitą darbą ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbo vietą dėl sveikatos būklės. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbo vietą dėl darbuotojo kaltės. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-03-19
 • Darbo teisė (27)

  Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės principai. Darbuotojai ir darbdaviai kaip darbo teisės subjektai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties forma ir sudarymo tvarka. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko sąvoka ir rūšys. Poilsio laikas ir jo rūšys. Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Garantijos. Darbo drausmė. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbo ginčai. Darbo drausmė. Drausminė atsakomybė. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka ir terminai. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Žalos dydžio nustatymo tvarka.
  Darbo teisė, konspektas(13 puslapių)
  2009-04-15
 • Darbo teisė (28)

  Darbo teisės sąvoka, funkcijos ir sistema Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės metodas. Darbo teisės funkcijos. Darbo teisės sistema. Darbo teisės atskyrimas nuo kitų teisės šakų. Darbo teisės mokslas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės šaltinių samprata ir rūšys. Darbo teisės norminių teisės aktų galiojimas laiko, erdvės ir subjektų atžvilgiu.
  Darbo teisė, konspektas(12 puslapių)
  2009-10-22
 • Darbo teisė (29)

  Darbo teisės sąvoka, funkcijos ir sistema. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės metodas. Darbo teisės funkcijos. Darbo teisės sistema. Darbo teisės atskyrimas nuo kitų teisės šakų. Darbo teisės mokslas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės šaltinių samprata ir rūšys. Darbo teisės principai. Darbo teisės principų samprata. Darbo teisės principų turinys. Europos Sąjungos (es) šalių darbo teisė. Bendra charakteristika, atsiradimas ir raida. ES kompetencija darbo santykių ir socialinėje srityje. Atskirų ES kompetencijai prisikirtų darbo santykių ir socialinės srities klausimų reglamentavimas. Tarptautinė darbo teisė. Tarptautinės darbo teisės kilmė ir reikšmė. Tarptautinės darbo teisės reguliavimo šaltiniai. Tarptautiniai darbo teisės dokumentai, turintys sutartinį pobūdį. Tarptautiniai darbo teisės dokumentai, neturintys sutarties pobūdžio. Tarptautinė darbo organizacija (TDO). TDO standartų charakteristika ir jų efektyvumas. Tarptautinių darbo organizacijos konvencijų priėmimas. Standartų įgyvendinimas. TDO konvencijų vykdymo priežiūra ir kontrolė teisiniai darbo santykiai. Teisinių santykių sistemos bendras apibūdinimas. Darbo teisinio santykio samprata. Darbo teisinio santykio subjektai ir turinys. Darbo teisinio santykio sąveika su gretimomis teisės šakomis. Darbo teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Darbuotojai kaip darbo teisės subjektai. Darbdaviai kaip darbo teisės subjektai. Darbuotojų kolektyvai ir profesinės sąjungos kaip darbo teisės subjektai. Terminai darbo teisėje. Ieškinio senatis. Kolektyvinių darbo santykių teisinio reguliavimo teoriniai pagrindai. kolektyvinės sutartys. Kolektyvinės sutarties samprata ir rūšys. Nacionalinė, šakos ir teorinė kolektyvinė sutartis: šalys, turinys ir galiojimas. Įmonės kolektyvinė sutartis: šalys, turinys ir sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė ir šalių atsakomybė už jos nevykdymą. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Streiko skelbimas, eiga ir teisinė streikuotojų padėtis. Įdarbinimo teisinis reguliavimas. Užimtumo teisinio reguliavimo pagrindai. Užimtumo teisinių santykių samprata. Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios institucijos ir jų kompetencija. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka ir reikšmė. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Darbo sutarties forma ir jos pildymas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. Darbo laikas. Darbo laiko sąvoka ir rūšys. Darbo laiko režimas ir apskaita. Lankstus darbo laikas. poilsio laikas. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Darbo užmokestis. Atlyginimo už darbą samprata. Darbo užmokesčio funkcijos ir sistemos. Teisingas apmokėjimas už darbą. Apmokėjimo už darbą ypatumai nukrypus nuo normalių darbo sąlygų. Valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovaujančių darbuotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimas. Viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbo drausmė. Darbo drausmės samprata. Vidaus darbo tvarkos teisinis reguliavimas. Drausminė atsakomybė ir jos rūšys. Darbuotojų skatinimas. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės samprata ir sąlygos jai atsirasti. Darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Žalos dydžio nustatymas ir išieškojimo tvarka. Darbo sauga. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Europos Sąjungos (ES) darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų derinimas. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Profesinių ligų tyrimas ir apskaita. Privalomi sveikatos patikrinimai. Motinystės sauga. Darbo ginčai. Individualių darbo ginčų sąvoka ir požymiai Darbo ginčų rūšys. Darbo ginčų atsiradimo prielaidos ir priežastys. Bendroji individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolė.
  Darbo teisė, konspektas(201 puslapis)
  2010-04-14
 • Darbo teisė (3)

  Darbo teisės istorinė raida. Darbo santykių sąvoka. Darbo teisės subjektai ir turinys. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Darbo teisės ir pareigos tarptautinėje teisėje. bei nacionalinės darbo teisės problemos.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-10-18
 • Darbo teisė (4)

  PowerPoint pristatymas. Darbo teisė. Darbo teisės sistema. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Pagrindiniai darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Pagrindiniai darbo teisės subjektai. Darbuotojo teisės. Darbuotojo pareigos. Darbdavio teisės. Darbuotojų atstovai. Darbuotojų atstovų teisės. Darbo sutartis. Darbo sutarties požymiai. Darbo sutarčių sąlygų rūšys. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutartis nutraukiama. Darbo sutarties be įspėjimo nutraukimo atvejai. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Darbo ginčas.
  Darbo teisė, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-01-06
 • Darbo teisė (5)

  Įvadas. Bendroji dalis. Ypatingoji dalis. Kolektyviniai darbo santykiai. Individualūs darbo santykiai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Darbo teisė (6)

  Darbo teisė. Darbas. Darbo teisė Lietuvoje. Darbo sutartis. Darbo sutarties rengimo metu iškilusios problemos. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos tvarka. Nelegalus darbas. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Prastova. Darbo sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-01-22
 • Darbo teisė (7)

  Darbo teisės sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teisės objektas. darbo santykių teisinio reguliavimo metodas. Darbo teisė, įstatymai ir mokslo sistema. Darbo teisės principų sąvoka, jų reikšmė. Darbo teisės šaltinių sąvoka, pagrindinės ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė darbo teisėje. Poįstatyminiai aktai kaip darbo teisės šaltinis. Lokalinės darbo teisės normos. Darbo teisės norminių aktų veikimas laike, erdvėje ir subjektų atžvilgiu. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Bendrosios ir specialiosios darbo teisės normos. Kolizijų tarp Lietuvos ir užsienio valstybių darbo įstatyme. Sprendimas darbo teisėje. Įstatymo ir teisės analogijos taikymas darbo teisėje. TDO konvencijos ir rekomendacijos. Fiziniai asmenys kaip darbo teisinių santykių subjektai. Darbdavio samprata. Profesinių sąjungų steigimas ir registravimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profesinių sąjungų santykiai su darbdaviais. Profsąjungų teisės darbo įstatyme taikymo ir jų laikymosi priežiūros srityse. Darbuotojų kolektyvo teisinis statusas. Teisiniai santykiai pagal darbo teisę. Teisinio santykio sąvoka, turinys ir skirtumai nuo administracinių, civilinių ir kitų teisinių santykių. Juridiniai faktai darbo teisėje. Darbo teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Įdarbinimo sąvoka ir rūšys. Gyventojų užimtumo užtikrinimo organizacinės teisinės formos. Įdarbinimo teisiniai santykiai. Nelegalaus darbo samprata. Bedarbio samprata. Kolektyviniai susitarimai. Sutarčių sudarymo sfera. Susitarimų šalys ir turinys. Ginčo samprata. Susitarimų vykdymo kontrolė ir šalių atsakomybė už jų pažeidimą. Garantijos, priimant į darbą. Priėmimo į darbą apribojimai. Darbuotojų atestavimas. Atestacijos rūšys, jos vedimo tvarka ir teisinės pasekmės. Darbo sąlygų pakeitimas. Perkėlimo į kitą darbą sąvoka ir rūšys. Perkėlimo skirtumas nuo darbdavio vietos ir darbo sąlygų pakeitimo. Laikini perkėlimai į kitą darbą, jų rūšys. Nušalinimai nuo darbo. Darbo santykių pasibaigimas. Atleidimas iš darbo. Papildomos garantijos kai kurioms kategorijoms darbuotojų. Išeitinė pašalpa ir kompensacijos. Terminuoti ir sezoniniai darbai. Darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Poilsio laikas. Kasmetinės atostogos. Tarifinė sistema ir jos elementai. Streikas. Garantinės išmokos. Tarnybinė komandiruotė. Prastova. Kompensacinės išmokos. Drausminio nusižengimo samprata. Drausminės atsakomybės rūšys. Tikslinės atostogos. Darbo apsaugos sąvoka. Teisės ir pareigos. Darbo ginčai.
  Darbo teisė, konspektas(72 puslapiai)
  2006-01-30
 • Darbo teisė (8)

  Poilsio laikas. Darbo drausmė. Kolektyviniai susitarimai ir sutartys. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbo sutartis.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-30
 • Darbo teisė (9)

  Darbo teisės sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teisės objektas. Darbo santykių teisinio reguliavimo metodas. Darbo teisės, darbo įstatymų ir darbo teisės mokslo sistema. Darbo teisės principų sąvoka, jų reikšmė. Darbo teisės šaltinių sąvoka, pagrindinės jų ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė darbo teisėje. Poįstatyminiai aktai kaip darbo teisės šaltinis. Lokalinės darbo teisės normos. Darbo teisės norminių aktų veikimas laike, erdvėje ir subjektų atžvilgiu. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Bendrosios ir specialiosios darbo teisės normos. Kolizijų tarp Lietuvos ir užsienio valstybių darbo Įstatymų sprendimas darbo teisėje. Įstatymų ir teisės analogijos taikymas darbo teisėje. TDO konvencijos ir rekomendacijos. Fiziniai asmenys kaip darbo teisinių santykių subjektai. Darbdavio samprata. Profesinių sąjungų steigimas ir registravimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profesinių sąjungų santykiai su darbdaviais. Profsąjungų teisės darbo įstatymų taikymo ir jų laikymosi priežiūros srityse. Darbuotojų kolektyvo teisinis statusas. Teisiniai santykiai pagal darbo teisę. Darbo teisinio santykio sąvoka, turinys ir skirtumai nuo administracinių, civilinių ir kitų teisinių santykių. Juridiniai faktai darbo teisėje (rūšys ir reikšmė). Darbo teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Įdarbinimo sąvoka ir rūšys. Gyventojų užimtumo užtikrinimo organizacinės teisinės formos. Įdarbinimo teisiniai santykiai. Nelegalaus darbo samprata. Bedarbio samprata. Kolektyvinės sutarties esmė ir reikšmė. Kolektyviniai susitarimai. Kolektyvinių susitarimų ir kolektyvinių sutarčių sudarymo sfera. Jų sudarymo ir keitimo tvarka. Kolektyvinės sutarties ir kolektyvinių susitarimų šalys ir turinys. Ginčų tarp kolektyvinės sutarties ir kolektyvinio susitarimo šalių sprendimo tvarka. Kolektyvinės sutarties ir kolektyvinių susitarimų vykdymo kontrolė ir šalių atsakomybė už jų pažeidimą. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties reikšmė, jos skirtumas nuo civilinių sutarčių. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties forma ir Jos sudarymo tvarka. Darbo sutartis su asmenimis, neturinčiais 16 metų. Garantijos, priimant į darbą. Priėmimo į darbą apribojimai. Išrinkimas į pareigas. Konkursas. Darbo sutarties turinys. Darbuotojų atestavimas. Atestacijos rūšys, jos vedimo tvarka ir teisinės pasekmės. Darbo sąlygų pakeitimas. Perkėlimo į kitą darbą sąvoka ir rūšys. Perkėlimo skirtumas nuo darbo vietos ir darbo sąlygų pakeitimo. Laikini perkėlimai į kitą darbą, jų rūšys. Nušalinimai nuo darbo, jų pagrindai ir teisinės pasekmės. Darbo sutarties pasibaigimas. Sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikacija. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas neišrinkus darbuotojo naujam laikotarpiui bei jo atšaukimo prieš terminą atvejais. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo. Darbo sutarties pasibaigimas, kai darbuotojui atimamos specialiosios teisės dirbti tam tikrą darbą, arba kai to darbo jis negali dirbti pagal medicininę išvadą. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo neatitikimo einamų pareigų arba dirbamo darbo. Atleidimas iš darbo, kai darbuotojas šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (29 str. 12p.). Atleidimas iš darbo dėl darbuotojo laikino nedarbingumo. Darbo sutarties nutraukimas, kai grįžta darbuotojas, pirmiau dirbęs tą darbą. Atleidimas iš darbo už turto grobimus (vagystes) bei tyčiniais neteisėtais veiksmais padarius materialinių nuostolių darbdaviui. Atleidimas iš darbo, kai administracija praranda pasitikėjimą darbuotoju. Atleidimas iš darbo dėl darbuotojo amoralaus elgesio. Darbo sutarties su valstybės ir savivaldybių viešųjų paslaugų tarnautojais ypatybės. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas. Darbo sutarties pasibaigimo ir nutraukimo darbdavio iniciatyva tvarka. Papildomos garantijos kai kurioms kategorijoms darbuotojų (moterims, turinčioms mažamečių vaikų; invalidams; profsąjungų nariams ir kitiems darbuotojams) atleidimo iš darbo atveju. Darbdavio pertvarkymai ir darbuotojų garantijos. Darbo sutarties nutraukimas trečiųjų organų reikalavimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Darbuotojų teisinė padėtis vykdant įmonės bankroto procedūras. Išeitinė pašalpa ir kompensacijos atleidžiant iš darbo. Atleidimo iš darbo įforminimas ir atsiskaitymas su atleidžiamuoju darbuotoju. Darbuotojo atsakomybė už komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą. Darbo sutarties pasibaigimas (nutraukimas), kai darbuotojas nuteisiamas už nusikaltimą. Darbo sutarties nutraukimas, kai darbuotojas darbe yra neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų ar toksinių medžiagų. Darbo sutarties nutraukimas, kai darbuotojas, atleistas iš krašto apsaugos tarnybos, negrįžta į darbą. Užsieniečių įdarbinimo tvarka. Teminuotos darbo sutarties sąvoka, rūšys ir ypatumai. Darbo sutarties su sezoniniai darbuotojais ypatybės. Darbo laiko sąvoka. Darbo dienos ir darbo savaitės rūšys. Darbo laiko režimas. Darbo laiko apskaitos rūšys. Sutrumpintas ir nepilnas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Darbo ir poilsio reguliavimo ypatumai atskirose ūkio šakose. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Kasmetinės atostogos(atostogų rūšys, teisė į atostogas, atostogų davimo tvarka). Darbo ir poilsio laiko lengvatos asmenims, kurie mokosi. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio teisinio reguliavimo metodai. Tarifinė sistema ir jos elementai. Kvalifikacinių kategorijų (klasių, laipsnių) ir tarifinių atlygių bei pareiginių algų nustatymo ir pakeitimo tvarka. Darbo užmokesčio sistemos. Streikas. Darbo apmokėjimas broko atveju ir neįvykdžius išdirbio normų. Darbo nakties metu apmokėjimas. Pagrindiniai vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo būdai. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka (terminai, vieta, laikas). Atsakomybė už darbo užmokesčio išmokėjimo uždelsimą. Išskaitų iš darbo užmokesčio apribojimas. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Valstybinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos. Garantinių išmokų ir priemokų sąvoka ir rūšys. Tarnybinė komandiruotė. Prastova. Galimos prastovos teisinės pasekmės. Prastovos laiko apmokėjimas. Kompensacinės išmokos. Darbo drausmės sąvoka, jos užtikrinimo metodai. Darbo tvarkos teisinis reguliavimas. Drausminio nusižengimo samprata. Drausminės atsakomybės rūšys. Drausminių nuobaudų skyrimo taisyklės. Atsakomybė už sistemingą darbo drausmės pažeidimą. Drausminės atsakomybės skirtumas nuo administracinės atsakomybės. Drausminė atsakomybė pagal specialius norminius aktus. Darbininkų ir tarnautojų materialinės atsakomybės sąvoka, jos skirtumai nuo civilinės turtinės atsakomybės. Darbininkų ir tarnautojų materialinės atsakomybės sąlygos. Ribotoji darbuotojų materialinė atsakomybė, jos rūšys. Visiškos darbuotojų materialinės atsakomybės samprata ir sąlygos. Materialinė atsakomybė pagal rašytines sutartis ir už turtą, gautą atsiskaitytinai pagal vienkartinį įgaliojimą. Materialinė atsakomybė už žalą, padarytą veiksmais, kurie turi baudžiamaisiais įstatymais numatytų baudžiamų veikų požymių. Visiška materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Darbdavių materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Darbdaviui padarytos žalos dydžio nustatymas. Darbdaviui padarytos žalos atlyginimo tvarka. Darbo bylų nagrinėjimas administraciniuose teismuose. Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos, teisės ir pareigos. Tikslinės atostogos. Asociacijų teisės ir laisvės pagal TDO konvencijas. Darbo apsaugos sąvoka. Saugos darbe priežiūros ir kontrolės organų sistema. Bendrosios saugos darbe taisyklės. Atsakomybė už jų pažeidimą. Specialiosios moterų darbo apsaugos taisyklės. Specialiosios nepilnamečių, invalidų bei kitų mažesnio darbingumo asmenų darbo apsaugos taisyklės ir jiems taikomos lengvatos. Pagrindinės darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos pagal žmonių saugos darbe norminius aktus. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė. Nelaimingų atsitikimų, susijusių su gamyba, tyrimas ir apskaita. Darbo ginčų sąvoka, jų priežastys ir rūšys (klasifikacija). Darbo ginčų nagrinėjimo organų sistema. Darbo ginčų žinybingumas. Darbo ginčų nagrinėjimo ikiteisminėse stadijose. Darbo ginčų nagrinėjimo teismuose ypatybės. Darbo ginčai dėl grąžinimo į darbą. Darbo ginčai dėl piniginių reikalavimų. Terminai darbo ginčuose (rūšys, praleidimo pasekmės, atstatymo tvarka). Darbo bylų sprendimų ir nutarimų vykdymas. Įvykdymo apgręžimo apribojimas. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Darbo įstatymų laikymosi priežiūros ir kontrolės organų sistema. Darbdavio atsakomybė už darbo įstatymų pažeidimą.
  Darbo teisė, konspektas(108 puslapiai)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po