Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos (LR) darbo sutarties įstatymas

  Darbas. Darbo teisė. Darbo sutartis. Darbo sutarties rengimo metu iškilusios problemos. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo darbas. Nelegalus darbus. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Prastova. Perkėlimas į kitą darbą darbuotojo valia. Darbo sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-25
 • Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas

  Įvadas. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. I dalis. Bendrosios nuostatos. I skyrius. Įstatymo paskirtis, pagrindinės sąvokos, įstatymo taikymas. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. 3 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos. III skyrius. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėje. 14 straipsnis. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. IV skyrius. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Pirmasis skirsnis. Darbdavių teisės ir pareigos. 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Antrasis skirsnis. 33 straipsnis. Darbuotojo pareigos. II dalis. Atskirų darbuotojų grupių saugos ir sveikatos garantijos. V skyrius. Jauni asmenys, moterys, invalidai. 36 straipsnis. Jaunų asmenų darbas. 37 straipsnis. Motinystės sauga. 38 straipsnis. Dirbančių invalidų saugos ir sveikatos garantijos. III dalis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Pagrindinės pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas bei jų tyrimą nuostatos. VI skyrius. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. 39 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. VII skyrius. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. 42 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų klasifikavimas. IV dalis. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus. 46 straipsnis. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-09
 • Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungoje (ES) tvarka ir problemos

  Įvadas. Darbuotojų judėjimo laisvės pagal Bendrijos teisę pagrindinės nuostatos. Bendrijos pirminės ir antrinės teisės nuostatų analizė darbuotojų judėjimo laisvės srityje. Laisvo darbuotojų judėjimo išlygos, numatytos Europos Bendrijos (EB) steigimo sutartyje. Išimtys dėl valstybinės tarnybos. Apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir sveikatos. Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimas Europos Sąjungoje. Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungoje (ES) teisinės prielaidos. Europos Sąjungos nustatyti pereinamieji laikotarpiai. Dvišalės sutartys kaip Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo teisinis pagrindas. Europos užimtumo tarnybų tinklas: teisiniai pagrindai, funkcijos, tikslai ir struktūra. Darbuotojų judėjimo laisvės galiojimas subjektų atžvilgiu. "Darbuotojo" sąvoka Bendrijos bei Lietuvos nacionalinės teisėje: lyginamasis aspektas. Darbuotojų teisės, išplaukiančios iš darbuotojų judėjimo laisvės. Darbuotojo šeimos nariai ir jų teisės. Socialinės darbuotojų bei jų šeimos narių garantijos. Išvados. Summary. Išnašos.
  Darbo teisė, diplominis darbas(60 puslapių)
  2008-04-03
 • Materialinė atsakomybė (5)

  Įvadas. Materialinės atsakomybės samprata. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas, ar miršta, arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant, arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojui padaroma neturtinė žala. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-09-24
 • Materialinė atsakomybė (6)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-28
 • Materialinė atsakomybė (7)

  Įvadas. Materialinės atsakomybės samprata. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbuotojų materialinės atsakomybės rūšys. Ribota darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos. Atvejai, kai gali būti nustatomas mažesnis materialinės atsakomybės dydis arba ji išvis neatsiranda. Atvejai, kai gali būti nustatomas didesnis ribotos materialinės atsakomybės dydis. Darbuotojo padarytos žalos atlyginimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-05-09
 • Materialinė atsakomybė (9)

  Įvadas. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Pagrindinės materialinės atsakomybės rūšys. Padarytos žalos atlyginimas. Materialinės atsakomybės samprata darbo teisėje. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-06-20
 • Materialinė darbuotojų atsakomybė

  Įvadas. Materialinės atsakomybės atsiradimas ir jos rūšys. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas, žalos išieškojimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-06
 • Moterų, neįgalių asmenų darbas, garantijos, lengvatos

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo ir socialinės apsaugos, darbo saugos samprata, istorija. Moterų, neįgalių asmenų darbo teisiniai aspektai. Darbdavių požiūris į neįgaliuosius, moteris, kuriems taikomos garantijos, lengvatos. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Išvados. Rekomendacijos.
  Darbo teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-05
 • Nedarbo sąvoka

  Įvadas. Bedarbio sąvoka. Nedarbo kategorijos. Pagrindinės nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas asmeniniame lygmenyje. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 200-2004. Didelė darbo jėgos paklausa. Padėtis darbo rinkoje 2005. Besiregistruojančių darbo biržose skaičius. Nedarbo lygis pagal teritorijas. Darbo rinkos (užimtumo) politika. Didėjantis užimtumas (darbas). Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-03-20
 • Nedarbo socialinės problemos ir teisiniai jų sprendimo būdai. Airija

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas Airijoje. Problemos ir sprendimo būdai.
  Darbo teisė, pristatymas(5 skaidrės)
  2006-12-30
 • Nedarbo socialinės problemos ir teisiniai jų sprendimo būdai. Vokietija

  PowerPoint pristatymas. Svarbiausios problemos. Valstybės politika. Reglamentuojantys įstatymai. Būdai problemoms spręsti. Lietuvos ir Vokietijos darbo sistemos panašumai. Skirtumai.
  Darbo teisė, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-12-30
 • Nelaimingi atsitikimai darbe

  Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikavimas. Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų registravimas ir dokumentų saugojimas.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-17
 • Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų darbinis teisinis reguliavimas

  Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Nelaimingų atsitikimų darbe nustatymas. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Globalus požiūris į darbo gerovę. Prevencinės kultūros stiprinimas. Profesinių pakenkimų prevencijos priemonės Lietuvoje. Profesinių pakenkimų prevencijos priemonių 2005-2005 planas. Forumas "Vieninga Europa – bendrieji saugos ir sveikatos darbe prevencijos principai statybų objektuose". Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-12-04
 • Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų darbinis teisinis reguliavimas (2)

  Įvadas. Bendrieji nuostatai. Asmens darbingumo netekimas. Atsakomybė už žalą dėl gyvybės atėmimo. Žalos, padarytos sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu, atlyginimo asmeniui, apdraustam nuo nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu ypatybės. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-12-07
 • Nelegalaus darbo samprata, jo kontrolė. Atsakomybė už nelegalų darbą

  Įvadas. Nelegalaus darbo sąvoka. Nelegalaus darbo kontrolė. Atsakomybė už nelegalų darbą. Išvados. Priedai.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-06-05
 • Nelegalaus darbo samprata, turinys. Atsakomybė už nelegalų darbą, ją įgyvendinančios institucijos

  Įžanga. Nelegalaus darbo reiškiniai ir taikytos sankcijos. Nelegalaus darbo reiškinių kontrolės vertinimas. Nelegalaus darbo paplitimas pagal veiklos sektorius. Priedas. Informacija apie nelegalaus darbo apraiškų kontrolę pagal ekonominės veiklos sektorius (2006m.). Išvada.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-24
 • Nušalinimas nuo darbo

  Įžanga. Nušalinimo nuo darbo esmė ir teisinė prigimtis. Nušalinimo nuo darbo požymiai ir sąvoka. Nušalinimo nuo darbo atribojimas nuo kitų panašių teisinių priemonių. Atskiri nušalinimų nuo darbo atvejai. Nušalinimų nuo darbo rūšys. Nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Bendrasis nušalinimas nuo darbo darbdavio iniciatyva. Specialieji nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Darbuotojų, kuriems nustatyta pareiga periodiškai tikrintis sveikatą, nušalinimas nuo darbo. Transporto darbuotojų nušalinimas nuo darbo darbdavio iniciatyva. Kai kurie kiti nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų reikalavimu. Pačių tam įgaliotų institucijų vykdomas nušalinimas nuo darbo. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų pasiūlymu (mišrus nušalinimas nuo darbo). Bendri apmokėjimo už nušalinimo laiką, nušalinimo trukmės, pasibaigimo ir ginčų dėl nušalinimo klausimai. Apmokėjimas už nušalinimo nuo darbo laiką. Nušalinimo nuo darbo trukmė. Nušalinimo nuo darbo pasibaigimas. Ginčai dėl nušalinimo nuo darbo. Išvados. Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba (summary). Priedai (1).
  Darbo teisė, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2006-09-04
 • Nušalinimas nuo darbo (2)

  Įžanga. Nušalinimas nuo darbo. Komentarai. Nušalinimas nuo darbo pagal DK. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-04
 • Nušalinimas nuo darbo (3)

  Apibrėžimas. Nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam tikrų institucijų iniciatyva. Nušalinimas tam įgaliotų institucijų pasiūlymu. Nušalinimo nuo darbo laikas. Nušalinimas nuo darbo ir apmokėjimas. Ginčai dėl nušalinimo nuo darbo.
  Darbo teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-18
Puslapyje rodyti po