Šperos.lt > Teisė > Darbo teisė > Darbo teisės kursiniai darbai
Darbo teisės kursiniai darbai

(32 darbai)

Architektų teisinis statusas teritorijų planavime, statinių projektavime ir statybojeĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Architektūra ir jos svarba valstybės gyvenime. Architekto darbas ir profesinė etika. Architektas ir jo darbas. Statinio architekto teisės ir pareigos. Architekto profesijos etiniai principai. Architekto atestatas ir jo gavimo procesas. Architekto atestato gavimo tvarka. Atestavimo ir konkurso komisijos sudarymas. Dokumentų priėmimas. Profesinių žinių patikrinimas. Atestavimo rezultatų vertinimas ir atestato išdavimo tvarka. Architekto teisinis statusas. Architekto teisinis statusas teritorijų planavime. Architekto teisinis statusas statinių projektavime ir statyboje. Išvados. Skaityti daugiau
Atostogos: sąvoka, rūšys, suteikimo galimybės ir tvarkaĮvadas. Atostogos. Sąvokos "atostogos" analizė. Kasmetinės atostogos. Kasmetinių atostogų rūšys. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Sąrašas darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas. Kasmetinių papildomų atostogų trukmė, suteikimo sąlygos ir tvarka. Tikslinės atostogos. Tikslinių atostogų rūšys. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrint iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Kūrybinės. Valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Išvados. Skaityti daugiau
Autorinės sutartys. Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimasĮvadas. Teorinė dalis. Autorinės sutartys. Pajamų iš autorinių sutarčių apmokestinimo ypatumai. Pajamų iš autorinių sutarčių apmokestinimas kitose šalyse. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbių socialinės garantijosĮvadas. Sąvokos. Bedarbio samprata. Nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbių viltis – ūkio plėtra. Nedarbo pasekmės. Darbo praradimas - kitų praradimų pradžia. Keturi nedarbo laikotarpiai. Darbo svarba. Lietuvos piliečių įdarbinimas užsienyje. Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimas. Kas gali pretenduoti į socialinės įmonės statusą? Kuo naudingas socialinės įmonės statusas darbdaviui? Socialinis draudimas. Nauja nedarbo socialinio draudimo sistema. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Gyventojų užimtumo užtikrinimo organizacinės teisinės formos. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2004 m. Nedarbo lygis Lietuvoje pagal apskritis (gruodžio mėn.). Bedarbių išsilavinimas metų pabaigoje. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2001-2003 m. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika? Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Darbdavio teisinė padėtis streiko metuĮvadas. Darbo ginčai, sąvoka ir klasifikavimas. Darbo ginčai – socialinių konfliktų rūšis. Darbo ginčų rūšys ir priežastys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių ginčų samprata ir požymiai. Kolektyvinių darbo ginčų pradžia. Kolektyvinių darbo ginčų sprendimas. Streikas, jo rūšys, bruožai, apribojimai. Darbdavio teisinė padėtis. Darbdavys kaip darbo teisės subjektas. Darbdavys (darbdavių organizacija) — kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbdavys streiko metu. Darbdaviui draudžiami veiksmai paskelbus streiką. Darbuotojai ir darbdaviai streiko situacijoje, reglamentavimas ir praktika. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo sistemosDarbo apmokėjimo sistemos samprata ir klasifikacija. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema ir jos rūšys. Laikinė darbo apmokėjimo sistema ir jos rūšys. Premijinė darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemų ypatumai Europoje. Darbo apmokėjimo sistema Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ginčai ir jų nagrinėjimas teismeĮvadas. Darbo ginčų samprata, rūšys bei jų priežastys. Individualių darbo ginčų samprata. Darbo ginčų nagrinėjimo komisija. Darbo ginčų nagrinėjimas teismine tvarka. Sprendimų dėl individualių darbo ginčų vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organaiĮvadas. Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organai. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos uždaviniai ir funkcijos. Nevalstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė. Kai kurių darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolė Lietuvos Respublikoje 2005 metais. Nelegalios veiklos reiškinių kontrolės koordinavimas ir prevencija 2005 metais. Darbo apmokėjimą reglamentuojančių nuostatų vykdymo kontrolė. Išvados. Išnašos. Priedai (3). Skaityti daugiau
Darbo sutarčių nutraukimo atvejaiĮvadas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarčių rūšys (2)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutarčių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarčių rūšys pagal Lietuvos Respublikos (LR) darbo kodeksąĮvadas. Darbo sutartis. Sąvoka. Bendroji darbo sutarties sudarymo tvarka. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuotos sutarties termino nustatymas. Terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimo pasekmės. Laikinoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai. Kolektyvinė sutartis, jos turinys, sudarymo tvarka. Teismų praktika. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (3)Įžanga. Darbo sutartis. Pagrindiniai darbo sutarties elementai. Darbo sutarties pasibaigimo ir nutraukimo atribojimas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbuotojo pareiškimu. Dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atvejais kai nėra darbuotojo kaltės. Dėl darbuotojo kaltės. Kiti darbo sutarties nuraukimo atvejai. Šalių susitarimu. Trečiųjų asmenų reikalavimu. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas likviduojant darbdavį. Laikinosios darbo sutarties nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (6)Įvadas. Darbo sutartis. Darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai, pasirašant darbo sutartį. Išbandymo laikotarpis sudarant sutartį. Darbo pažymėjimas. Darbo sutarčių rūšys. Laikinosios ir terminuotos sutarčių panašumai ir skirtumai. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Darbuotojo atleidimas su įspėjimu. Darbuotojo atleidimas be įspėjimo. Darbdavio pareigos atleidžiant grupę darbuotojų. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Darbo sutarties samprata ir turinysĮvadas. Darbo sutarties samprata ir turinys. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sudarymo tvarka pagal darbo kodeksą ir atskirus įstatymus. Darbo sutarties prielaidos. Konkursas. Renkamos pareigos. Kvalifikaciniai egzaminai. Garantijos priimant į darbą ir apribojimai. Išvados. Summary. Priedai (6). Skaityti daugiau
Darbo sutartysDarbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir sąvoka. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Civilinė sutartis. Civilinės sutarties turinys ir sąvoka. Civilinių sutarčių rūšys. Civilinės sutarties sudarymas. Teisminės praktikos pavyzdys. Išvados ir pasiūlymai. Praktinė dalis. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Ieškininis pareiškimas. Priedai. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (7)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties samprata ir jos savitumai. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties sąlygų rūšys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Šalių sulygtos kitos darbo sutarties sąlygos. Darbo sąlygų keitimas. Darbuotojų perkėlimas į kitą darbą. Perkėlimas vietoje atleidimo. Perkėlimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Nušalinimas nuo darbo. Papildomų darbo sutarties sąlygų keitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartis ir jos sudarymo mechanizmasĮvadas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Papildomos darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Garantijos ir apribojimai priimant į darbą. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Dokumentai, būtini priimant į darbą. Darbo sutarties prielaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė (15)Įvadas. Darbo sutartis. Pagrindiniai darbo sutarties požymiai, skiriantys ją nuo kitų sutarčių. Darbo sutarties sąvoka. Darbo teisė Lietuvoje. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Nelegalus darbas. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties pasibaigimas-jo samprata. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektai (4)Įvadas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbuotojų kolektyvas. Darbo taryba. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektai ir jų atstovavimasĮvadas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbuotojų kolektyvas. Fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas. Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Atstovavimo pagrindai. Darbuotojų atstovų teisės. Darbuotojų atstovai. Profesinės sąjungos. Darbo taryba. Darbdavių pareigos ir teisės, susijusios su darbuotojų atstovais. Darbdavių atstovai. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Išvados. Skaityti daugiau