Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Garantijos darbuotojams pagal bendrijos teisę komandiruotiems į užsienį

  Garantijos pagal bendrijos teisę komandiruotiems į užsienį darbuotojams. Įvadas. Komandiruotė ir Lietuvos teisės aktai. Darbo kodeksas. Poįstatyminiai teisės aktai. Direktyva 96/71/EB. Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimas. Europos Teisingumo Teismo praktika. Paslaugų direktyva. Kiti Bendrijos teisės aktai susiję su komandiruote. Tarybos reglamentas 259/68 (EEB, Euratomas, EAPB). Tarybos direktyva 90/641/Euratomas. Tarybos sprendimas 2003/479/EB. Išvados. Teisinis situacijos įvertinimas.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-08-17
 • Garantijos ir kompensacijos darbuotojams darbo užmokesčio srityje

  Įvadas. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė į informavimą apie naujai įvedamas arba pakeičiamas senas darbo apmokėjimo sąlygas. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Dokumentai, susiję su darbo užmokesčiu (atsiskaitant). Teisės į išskaitas iš darbo pajamų ribojimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu. Sezoninių darbų apmokėjimas ir darbo apmokėjimo garantijos, sustabdžius darbo sutarties vykdymą. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą ir apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Darbo apmokėjimas atsisakius dirbti, įstatymų numatytais atvejais. Apmokėjimas atsisakius dirbti, įstatymų numatytais atvejais. Darbo apmokėjimas nušalinus nuo darbo. Darbo apmokėjimas, nesusijęs su pagrindiniu darbu. Apmokėjimas vykstant streikui. Atskirų darbuotojų grupių garantijos. Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijos. Nėščių moterų garantijos. Motinystės sauga. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-11-06
 • Ginčai dėl darbo sąlygų pasikeitimo

  Įvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties keitimas. Darbo ginčo sąvoka. Ginčai dėl darbo sąlygų pasikeitimo. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-07
 • Įdarbinimo santykiai ir bedarbių rėmimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti įdarbinimo santykius ir bedarbių rėmimą. Gyventojų užimtumo ir nedarbo problema. Gyventojų užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbas ir jo rūšys. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-12-31
 • Įmonės kolektyvinės sutarties šalys, turinys ir sudarymo tvarka

  Įmonės kolektyvinės sutarties sąvoka ir paskirtis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės darbuotojų kolektyvas ir jo atstovai derybose. Kita kolektyvinių derybų šalis – darbdavys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties prievolinė ir norminė dalys. Bendro pobūdžio reikalavimai ir nuostatos. įmonės kolektyvinės sutarties turiniui. Įmonės kolektyvinės sutarties pagrindiniai skyriai. Įmonės kolektyvinės sutarties susidarymo tvarka. Projekto rengimas. Projekto svarstymas ir priėmimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-09-30
 • Įmonės kolektyvinės sutartys (2)

  Įvadas. Įmonės kolektyvinės sutarties samprata ir funkcijos. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo ir derybų tvarka. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai. Įmonės kolektyvinės sutarties nutraukimas. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė. Ginčų ir nesutarimų sprendimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-22
 • Istorinė kolektyvinių darbo santykių reglamentavimo užsienio valstybėse ir Lietuvoje apžvalga

  Įvadas. Kolektyvinių darbo santykių užuomazga. Istorinė kolektyvinių darbo santykių reglamentavimo raida užsienio šalyse. Bendra apžvalga. Socialinė partnerystė. Darbuotojų ir darbdavių atstovai. Profesinės sąjungos. Darbdavių organizacijos. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimo raida Lietuvoje. Kolektyvinių darbo santykių reglamentavimas iki Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo. Kolektyvinės sutartys ir kolektyviniai ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimas nuo Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo iki naujojo Lietuvos respublikos darbo kodekso priėmimo. Socialinė partnerystė. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimas pagal dabartinį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. Socialinė partnerystė. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo ginčų reguliavimo perspektyvos. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(66 puslapiai)
  2007-11-29
 • Kasmetinės atostogos

  Įvadas. Kasmetinių atostogų rūšys. Minimalios kasmetinės atostogos. Pailgintos kasmetinės atostogos. Papildomos kasmetinės atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Kolektyvinė sutartis

  Įvadas. Kolektyvinės darbo sutarties analizė. Kolektyviniai santykiai. Kolektyvinių sutarčių šalys. Kolektyvinės sutarties sudarymas ir vykdymas. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyviniai darbo ginčai.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-01-30
 • Kolektyvinė sutartis: "Achema"

  Kolektyvinė sutartis. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Kolektyvinės sutarties samprata ir turinys. Kodėl reikalinga kolektyvinė sutartis? Kolektyvinė sutartis – įmonės konstitucija. Kolektyvinė sutartis yra privaloma ją pasirašiusioms šalims. Kuo naudinga kolektyvinė sutartis? Kolektyvinių derybų metu darbuotojų atstovai turi teisę. Kolektyvinių derybų eiga. Išvados. Kolektyvine sutartimi sudaromos sąlygos.
  Darbo teisė, analizė(11 puslapių)
  2007-02-26
 • Kolektyviniai darbo ginčai

  Įvadas. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo ginčų rūšys. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Kolektyvinio poveikio priemonės. Streikas. Lokautas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-22
 • Kolektyviniai darbo ginčai (2)

  Įvadas. Darbo ginčų kaip socialinių konfliktų kilimo prielaidos ir būdingi bruožai. Socialiniai konfliktai – imanentinis visuomenės gyvenimo reiškinys. Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių darbo ginčų samprata Lietuvos darbo teisės teorijoje ir praktikoje. Kolektyvinių darbo ginčų šalys. Darbuotojai - kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbuotojų kolektyvas - kolektyvinių darbo ginčų šalis, ir atstovavimas jam. Profesinės sąjungos - kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbdavys (darbdavių organizacija) – kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbdavio ir darbdavių organizacijų – kolektyvinių darbo ginčų šalies – teisinio statuso ypatumai pagal Lietuvos darbo teisę. Kolektyvinių darbo ginčų objektas. Kolektyviniai darbuotojų interesai ir teisės. Kolektyvinių darbo ginčų objektas. Kolektyvinių darbo ginčų pradžia. Ginčų tarp kolektyvinės sutarties ir kolektyvinio susitarimo šalių sprendimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-09-21
 • Kolektyviniai darbo santykiai

  Kolektyvinės derybos. Žalos atlyginimas reorganizavus įmonę, įstaigą ar organizaciją. Dovanojimas.
  Darbo teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-22
 • Kolektyviniai ir individualūs darbo ginčai (ikiteisminis ir teisminis nagrinėjimas)

  Kolektyviniai ir individualūs darbo ginčai (ikiteisminis ir teisminis nagrinėjimas). Įvadas. Individualūs darbo ginčai. Kolektyvinės derybos ar ginčas. Darbo ginčų teisminis nagrinėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-30
 • Kolektyvinio ginčo nagrinėjimo procedūra (schema)

  Samprata ir rūšys. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Kolektyvinio poreikio priemonės. Streikas. Lokautas. Kolektyvinių ginčų reglamentavimas užsienio šalyse. Kolektyvinių ginčų samprata, prevencija ir nagrinėjimas. Streikai ir lokautai kaip kolektyvinio poveikio priemonės.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-07-13
 • Kolektyvinis darbo ginčas

  Kolektyvinis darbo ginčas. Reikalavimų iškėlimas. Reikalavimų nagrinėjimas. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai. Taikinimo komisijos sudarymas. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje. Taikinimo komisijos sprendimas. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas.
  Darbo teisė, konspektas(21 puslapis)
  2006-12-20
 • Kolektyvinis darbo ginčas (2)

  Įvadas. Teorinis skyrius. Darbo ginčų sąvoka ir klasifikacija. Darbo ginčai kaip socialiniai konfliktai. Darbo ginčų samprata. Individualūs darbo ginčai. Ypatybės. Kolektyviniai darbo teisės subjektai. Kolektyvinis darbo ginčas. Samprata ir aspektai. Kolektyvinio darbo ginčo reikalavimų iškėlimas. Darbo ginčo reikalavimų nagrinėjimas. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančių organų apžvalga. Talkinimo komisijos sudarymo būdai. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas talkinimo komisijoje. Talkinimo komisijos sprendimo priėmimo būdai. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Analitinis skyrius. UAB "Vilniaus autobusai" charakteristika. UAB "Vilniaus autobusai" darbuotojų streiko apžvalga. UAB "Vilniaus autobusai" streiko eigos analizė. Sociologinis darbuotojų požiūrio į profsąjungas tyrimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (4).
  Darbo teisė, kursinis darbas(55 puslapiai)
  2007-04-07
 • Kolektyvinių darbo ginčų samprata ir požiūriai

  Santrauka. Summary. Įvadas. Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių derybų vaidmuo ir požiūriai sprendžiant. Kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Tarpininkavimas. Streikas. Streikų situacija lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Darbo teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-12-15
 • Laikinoji darbo sutartis. Darbo nuoma

  Įvadas. Laikinoji sutartis. Samprata. Kas yra darbo nuomos sutartis ir kam ji reikalinga? Darbo nuoma: už ir prieš. Kitų šalių praktika taikant darbuotojų nuomos sutartis. Europos nesutarimai dėl direktyvos. Išvados. Išnašos.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-06-03
 • Laisvas asmenų judėjimas

  Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas darbuotojų judėjimas. Steigimosi laisvė. Tiesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas. Steigimosi laisvei reikšmingos bylos. Paslaugų laisvė. Draudimas riboti laisvę teikti paslaugas. Laisvas kapitalo judėjimas. Europos Bendrijų (EB) įmonių teisė. Įmonių teisės šaltiniai.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-01
Puslapyje rodyti po