Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo teisės šaltiniai

  Įvadas. Teisės šaltinių hierarchija. Norminių aktų galiojimas laiko, erdvės, subjektų atžvilgiu. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Lokalieji norminiai aktai. Darbo teisės vienovė ir diferenciacija. Išskirtinė norminių aktų priėmimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbo teisės šaltiniai: sąvoka, rūšys

  Įvadas. Darbo teisės šaltinių sąvoka. Darbo teisės šaltinių rūšys. Darbo įstatymų galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-12-27
 • Darbo teisės šaltinių hierarchija

  Papročių teisė. Teisinis precedentas. Konstituciniai įstatymai. Tarptautiniai teisės aktai. Darbo kodeksas. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Teismų praktika. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Darbo teisės vienovė ir diferenciacija.
  Darbo teisė, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas

  Įvadas. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Minimalus darbo užmokestis. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Teisė į išskaitų iš darbo pajamų ribojimą. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Darbo apmokėjimas nušalinus nuo darbo. Skatinimas ir nuobaudos. Apmokėjimas už atostogas. Vidutinis darbo užmokestis. Apmokėjimas už prastovos laiką. Darbo apmokėjimas įmonės nemokumo ir bankroto atvejais. Atlyginimo išieškojimas neteisėto atleidimo iš darbo atvejais. Išieškojimas įmonės bankroto atveju. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-01-23
 • Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas (2)

  Įvadas. Darbo užmokesčio samprata ir reglamentavimas. Minimalaus darbo užmokesčio nustatymas. Apmokėjimo sistemos. Mokėjimo tvarka. Išskaitų vykdymas. Garantijos ir kompensacijos. Teisinė atsakomybė. Darbo užmokesčio reglamentavimas anksčiau ir dabar. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-01
 • Darbo užmokestis (7)

  Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-04-19
 • Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos

  Teisės konspektas. Prievolių teisė. Įstatymų analizė. Straipsnių analizė.
  Darbo teisė, konspektas(16 puslapių)
  2006-04-25
 • Darbuotojo materialinė atsakomybė

  Įvadas. Sąvokos. Darbuotojų materialinė atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Ribota darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos. Atvejai, kai gali būti nustatomas mažesnis ribotos materialinės atsakomybės dydis. Atvejai, kai gali būti nustatomas didesnis ribotos materialinės atsakomybės dydis. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-24
 • Darbuotojų konstitucinės teisės streikuoti įgyvendinimo sąlygos ir tvarka

  Įvadas. Streiko sąvoka Lietuvos Respublikos Darbo kodekse. Darbo teisės doktrinoje streiką apibūdinantys požymiai. Dėstomoji dalis. Tarptautinė darbo organizacija. TDO konvencija. Teisė į kolektyvines derybas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-01-03
 • Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos pagal Europos Sąjungos teisę

  Įvadas. Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos. Sąvokos "darbuotojas" taikymo sritis. Teisė atvykti ir apsigyventi. Teisė turėti atitinkamas įdarbinimo sąlygas. Teisė pasilikti pasibaigus darbo santykiams. Įdarbinimas valstybiniame sektoriuje. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-02-06
 • Darbuotojų materialinė atsakomybė

  Įvadas: materialinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė.
  Darbo teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-11
 • Darbuotojų materialinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos (LR) Darbo kodeksą

  Įvadas. Sąvokos. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė darbo kodekse. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-27
 • Darbuotojų sauga ir sveikata (2)

  Darbo tema. Darbo tikslas. Darbuotojų sauga ir sveikata.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-14
 • Darbuotojų teisės ir pareigos

  Lietuvos darbo rinkos struktūra. Darbuotojo ir darbdavio santykiai priimant ir atleidžiant iš darbo. Įdarbinimo garantijos. Darbo sutarties sudarymas. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų teisės. Darbuotojų pareigos. Etikos kodeksas. Etinės problemos susijusios su darbuotojais. Etinės problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo. Etinės problemos, kylančios dėl firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Etinių problemų kilimas dėl įsipareigojimo saugoti firmos paslaptis. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-28
 • Darbuotojų teisės ir pareigos (2)

  Įvadas. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Įdarbinimo garantijos. Darbuotojų diskriminacija Lietuvoje. Darbo sutarties pasirašymas. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų teisės. Darbuotojų pareigos. Interviu. Analizė, įvertinimas ir apibendrinimas surinktos informacijos.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-04-27
 • Diskriminacija darbe

  Ką reiškia žodis - diskriminacija. Kaip man sužinoti, ar buvau neteisėtai diskriminuojamas. Kaip aš galiu kovoti su rasine diskriminacija. Moterų padėtis apmokomo darbo rinkoje. Diskriminavimas dėl lytinės orientacijos. Pagrindų direktyva dėl vienodų sąlygų darbe. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Dokumentų valdymas (8)

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Terminuotosios darbo sutartys. Kolektyvinės darbo sutartys. Sutarties šalys. Bendrosios nuostatos. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Personalo dokumentų bankas. Pareiginės instrukcijos. Personalo įsakymai. Priėmimas į darbą. Darbuotojo perkėlimas į kitas pareigas. Darbuotojo atleidimas. Atskaitomybė personalo srityje. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-23
 • Europos Bendrijos darbo teisė

  Teisės aktai darbuotojų sveikatos ir saugumo klausimais. Teisės aktai lyčių diskriminacijos klausimais. Sąvokos "atlyginimas" reikšmė. Sąvokos "vienodas darbas" reikšmė. Reikalavimai dėl vienodos vertės. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Direktyva dėl vienodo atlyginimo. Sąvokos "vienoda vertė" reikšmė Direktyvos 1 straipsnyje. Darbų klasifikavimo sistemos. Įrodinėjimo našta. Direktyva dėl lyčių lygybės. 3 straipsnis. Galimybė įsidarbinti. 4 straipsnis. Profesinis mokymas. 5 straipsnis. Atleidimo iš darbo sąlygos. 6 straipsnis. Pareiga numatyti teisinės gynybos priemones. Savarankiškai dirbančių asmenų lygybė. Direktyva dėl nėštumo ir motinystės.
  Darbo teisė, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-13
 • Europos Sąjungos darbo teisė

  Institucijos, veikiančios Europos Sąjungos (ES) darbo santykių srityje. Europos parlamentas. Taryba. Komisija. Europos Teisingumo Teismas. Darbuotojo samprata. Darbuotojo laisvo judėjimo sąlygos. Teisė įsidarbinti. Profesinės sąjungos ir teisė į gyvenamąjį plotą. Teisė vykti į kitas valstybes kartu su dirbančiuoju. Darbuotojų socialinės teisės. Asmeninio elgesio kriterijus dėl visuomenės saugumo ir kitos bylos. Išimtys dėl valstybės tarnybos. Lyčių lygybė. Darbuotojų saugumas ir sveikata. Darbo laikas ir poilsis. Socialinis dialogas Europos sąjungos lygyje. Nuolatinio užimtumo komitetas. Socialinis dempingas ir socialinio režimo konkurencija. Europos Sąjungos (ES) darbuotojų informavimo ir konsultavimo sistema. Europos darbuotojų Tarybos ir jų kompetencija. Socialinių partnerių samprata. Europos socialinio dialogo vaidmuo formuojant darbo teisę.
  Darbo teisė, konspektas(30 puslapių)
  2005-06-15
 • Flexicurity idėja darbo teisėje

  Summary. Įvadas. Flexicurity samprata. Įvairios priemonės – vienas tikslas. Pažangiausi nacionaliniai modeliai. Teisės darbo vietoje. Darbuotojų sveikata ir sauga. Kova su diskriminacija darbo vietoje. Europos užimtumo strategija. Lankstumo ir užimtumo garantijos naujos darbo vietų garantijų formos. Globalizacijos ir pokyčių keliamos problemos ir atveriamos galimybės. Integruotas požiūris į lankstumo ir užimtumo garantijas. Lankstumo ir užimtumo garantijų politika: valstybių narių patirtis. Bendrųjų lankstumo ir užimtumo garantijų principų nustatymas. Ką gali Europa? Vertinga nacionalinė patirtis. "Mėnesio prekė" Europos Sąjungoje (ES). Flexicurity idėja Lietuvoje. Darbo vietų kūrimas vietos lygmeniu. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-01-27
Puslapyje rodyti po